Mix web

S.M.A.R.T

těm zku?eněj?ím určitě něco říká technologie S.M.A.R.T.(Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)

Určitě chcete vědět jak dlouho Vám vá? pevný disk asi vydr?í. Technologie S.M.A.R.T. Vám v tom pomů?e.

 

Jako první si stáneme HD Tune. Zde si stáhněte če?tinu.
Instalece je jednoduchá a nečekají tam ?ádné záludnosti. A jen tak Hd Tune je freeware a je tedy zcela zdarma.

 

Test disku

První okno je "Test disku" který otestuje disk(y) na jejich rychlost. Vydíte tam krásně nejmen?í a největ?í rychlost, zatí?ení cpu a dobu přístupu k datům.

 

Dal?í zálo?ka ukazuje základní informace o disku tj. jeho funkce, výrobní číslo...atd.

Dal?í zálo?ka ukazuje základní informace o disku tj. jeho funkce, výrobní číslo...atd.

 

Dal?í okýnko je kondice, to ukazuje údaje S.M.A.R.T. vysvětlení pojmů ní?e:

Dal?í okýnko je kondice, to ukazuje údaje S.M.A.R.T. vysvětlení pojmů ní?e:

 

 • Vzdálenost hlaviček od plotny (GMR Head Amplitude) - pokud dojde k tomu, ?e se hlavička dotkne točící se záznamové vrstvy, dojde k trvalému po?kození povrchu. Toto je zřejmě nejhor?í závada pevného disku, kterou si mů?eme vůbec představit. S.M.A.R.T hlídá správnou vý?ku hlaviček od plotny.
 • Pou?ití ECC (Error Correction Code) - Při čtení z magnetických médií sem tam musí dojít k chybám. Zkonstruovat bezchybný disk by sice bylo mo?né, ale takové zařízení by bylo dost pomalé. Proto se konstruují takové pevné disky, které produkují akceptovatelné mno?ství opravitelných chyb. Díky ECC disk doká?e dopočítat chybějící informaci. Tato procedura v?ak disk zpomaluje, tudí? se ECC pou?ívá v omezené míře. Jak vidíte na obrázku, S.M.A.R.T kontroluje také počet těchto chyb. Pokud toto číslo rychle narůstá, ?ivotnost disku se blí?í ke svému konci.
 • Dále S.M.A.R.T kontroluje čas potřebný k roztočení ploten, Spin Up Time . Pokud se toto číslo změní, znamená to, ?e motorek je po?kozený.
 • Teplota disku . Vzhledem k tomu, ?e v pevném disku je mnoho pohyblivých částí, dochází k mechanickému zahřívání. Zji?tění teploty je důle?ité kvůli teplotní kalibraci TCAL, ale také proto, ?e zvý?ená teplota mů?e znamenat problémy s motorkem nebo lo?isky disku.
 • Raw Read Error Rate - počet chyb při čtení. Některé disky sčítají neopravitelné chyby, jiné sčítají v?echny chyby. Kumulovaná hodnota udává počet chyb za ?ivot disku, na obrázku jsou údaje 16 měsíců starého disku, počet chyb je 80 423 543. Během čtvrthodiny psaní článku se tato hodnota navý?ila o 200 000. Nyní je ji? na čísle vy??ím jak 127 milionů. Raději si zálohuji svá data.
 • Start/Stop Count - počet roztočení plotny. Důle?itá je kumulovaná hexadecimální hodnota Raw. V mém případě se plotny roztočily ji? 54C krát, tedy 1356x.
 • Dále zde nalezneme počet přemapovaných sektorů ( reallocated sector count ). Pokud dochází k chybám stále ve stejném sektoru, označí S.M.A.R.T tento sektor jako vadný. Star?í disky přestaly takové sektory prostě pou?ívat. Nové disky mají v zásobě tzv. zásobní sektory, kam data z vadného přesunou. Toto probíhá na úrovni logiky disku, operační systém o tomto nerozhoduje. Po 16 měsících je můj výsledek, tedy 0 velmi obdivuhodný, na mnohých discích se vyskytují přemapované sektory ji? po dvou měsících.
 • Seek Error Rate - počet chybných seeků, tedy počet operací, kdy do?lo k umístění hlavičky nad ?patnou stopu.
 • Power On Hours Count - počet hodin, kdy byl disk v provozu. Můj disk očividně pracuje osm hodin denně.
 • Spin Retry Count - počet opětovných pokusů o roztočení ploten. Čím méně, tím lépe. Pokud takové pokusy nebyly, je to vůbec nejlep?í varianta.
 • Power Cycle Count - počet vypnutí a zapnutí pevného disku. Pokud tento počet není stejný jako Start/Stop count, znamená to, ?e se do tohoto nepočítají různé spánkové re?imy jako např. STR.
 • Throughput Performance - výkon v propustnosti - pokud se tato hodnota rychle sni?uje, poohlédněte se po novém pevném disku.
 • Seek Time Performance - Výkon disku při seekování. Pokud tato hodnota klesá, je pravděpodpobné, ?e na mechanickém systému disku se objevila závada.
 • Recalibration Retries - počet pokusů o rekalibraci. Vysoký počet těchto pokusů indikuje mechanickou závadu.
 • Soft Read Error Rate - počet SW chyb při čtení. Nejedná se tedy o chybu mechanickou, resp. hadwarovou.
 • G-Sense Error Rate - počet chyb, které vznikly v důsledku otřesů. Tuto hodnotu je dobré sledovat předev?ím u notebooků.
 • Power-Off Retract Count - počet vypnutí pevného disku.
 • Current Pending Sector Count - počet sektorů, které čekají na přemapování. Důle?itá je kumulativní hodnota
 • Uncorrectable Sector Count - počet neopravitelných sektorů.
 • UltraDMA CRC Error Count - počet chyb v CRC součtu, které proběhly v re?imu UltraDMA, tedy při přímém přístupu do operační paměti.
 • Write Error Rate (Multi Zone Error Rate) - součet chyb vzniklých při zápisu na disk.
 • Disk Shift - Disk Shift je ochrana proti otřesům, která zaji??uje, aby se hlavička nedotkla točící se plotny. S.M.A.R.T archivuje počet zákroků této technologie ve sloupci Raw.
 • Loaded Hours - čas, po který hlavičky disku opravdu pracovaly.
 • Load/Unload Retry Count - počet pokusů o nastavení hlaviček.
 • Load Friction - počet konfliktů hlaviček a plotny.
 • Torque Amplification Count - počet pokusů o vyrovnání rychlosti ploten.

 

Poslední částí je testování chybných sektorů. Jednoduché a účiné!

Poslední částí je testování chybných sektorů. Jednoduché a účiné!

 

Doufám že se článek líbil a že to využijete!