Mix web

HTML 4


 
 
  #003366   #000099   #006699   #3366FF
  #336699   #0000CC   #0099CC   #3333CC
  #3366CC   #000066   #0066CC   #333399
  #003399   #006666   #0033CC   #669999
  #009999   #0066FF   #339966   #33CCFF
  #33CCCC   #3366FF   #00CC99   #3399ff
  #00CCFF   #3333CC   #00FFCC   #6699FF
  #0099FF   #666699   #00FFFF   #6666FF
  #6600FF   #00FF99   #99CCFF   #9900FF
  #6600CC   #66FFCC   #9999FF   #006600
  #339933   #66FFFF   #9966FF   #00CC00
  #00CC66   #66CCFF   #9933FF   #00FF00
  #66FF99   #CC99FF   #9900CC   #66FF66
  #99FFCC   #CC66FF   #003300   #66FF99
  #CCFFFF   #CC33FF   #009933   #99FF99
  #CCCCFF   #CC00FF   #33CC33   #CCFFCC
  #FFFFFF   #FF00FF   #009900   #FFFFCC
  #FFCCFF   #CC00CC   #66FF33   #FFCCCC
  #FF99FF   #660066   #99FF99   #FF99CC
  #CC66FF   #336600   #CCFF99   #FF66CC
  #FF33CC   #669900   #FFCC99   #CC3399
  #CC0099   #99FF33   #FF9999   #990099
  #993399   #CCFF66   #FF6699   #666633
  #333300   #FFFF99   #FF3399   #99CC00
  #CCFF33   #FF6666   #999966   #FF9933
  #FFFF66   #FF0066   #CCCC00   #FF6600
  #FFCC66   #CC6699   #FFFF00   #FF5050
  #FF9966   #993366   #FFCC00   #CC0066
  #660033   #CC6600   #990033   #993300
  #996633   #FF3300   #663300   #990000
  #CC9900   #FF0000   #996600   #800000
  #FF9900   #CC0000   #CC3300   #993333

Barevné pozadí za textem

<TABLE
style="BORDER-RIGHT:
4px ridge; BORDER-TOP: 4px ridge; BORDER-LEFT: 4px ridge; BORDER-BOTTOM: 4px ridge"
cellSpacing=1 cellPadding=0 width="90%" bgColor=#ffffe8
background="http://www.ladylony.com/faixatblgif.gif" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD width="100%">
<P align=center> </P>
<CENTER>
<p></p>
</CENTER>
<P align="center"> Sem napište svůj text </P>
</TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></CENTER>.....Barevné pozadí za textem   

 

 

Sem napište svůj text

Animace s textem: pomalu
 <marquee scrollamount=1>Keli</marquee>


Keli
Středně:
<marquee scrollamount=5>Keli</marquee>

Rychle:   <marquee scrollamount=30>Keli</marquee>

Keli Keli
Otázky: <form>Líbí se ti tahle stránka?<br>
Ano <INPUT TYPE ="radio"onClick="alert (' odpověd kladně ')"> <br>

Ne <INPUT TYPE = "radio" onClick="alert (' odpověď záporně ')">
</form> 
Líbí se ti tahle stránka?
Ano
Ne

Neonový text:

<center><embed src=
"http://www.fancygens.com/gens/neon/show.swf?baseURL
=http://www.fancygens.com/gens/neon/&clickURL
=http://www.fancygens.com/&clickLABEL=fancygens.com&flashLABEL
=fancygens.com - FREE STUFF!!!&str=
Keli&neonColor=255&fontSize=45&glowBlur
=20&glowAlpha=1&timeInterval
=900&backColor=16711782&trans=0" quality
="high" bgcolor="#ffffff" width="94" height="82"
name="neon" align="middle" wmode=
"transparent" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage=
"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</embed><br><small>
<a href="http://www.fancygens.com/
" target="_blank">fancygens.com</a></small>
</center>

Tančící text:

<center><embed src="http://www.fancygens.com/gens/dancetext/show.swf?
baseURL
=http://www.fancygens.com/gens/dancetext/&clickURL

=http://www.fancygens.com/&clickLABEL=Get Your DanceText&flashLABEL=undefined&txt=Sample%20text&backColor
=16777215&textColor=16632369&backAlpha=100&textAlpha
=100&effect1=4&effect2=4&start1=1&start2=1" quality="high"
bgcolor="#ffffff" width="400" height="69" name="loader" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</embed><br><small><a href
="http://www.fancygens.com/" target="_blank">Get Your DanceText</a>
</small></center>Smailíci

<*TABLE width="420"height="420"style="background-image:url('http://www.dnl.freesurf.fr/animations/anim1.gif') ;">
<>


Obrázek na pozadí
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>HTML kódy na pozadí - obrázek</TITLE>
</HEAD>
<BODY background="obrazek.gif" >
<p>Tato stránka bude mít na pozadí obrázek...
</BODY>
</HTML>

Odkaz jako obrázek
<a href="http://topw.gimiweb.net">
<img src="button.gif" width="88" height="31"></a>

» Namísto textu se vloží obrázek.
» Ukázka : standardní reklamní button s použitím target="_blank".

Odkaz na stránce

 
a )  <a href="http://....."></a>
b) 
<a name="
http://..... "></a>

a) První část odkazu.
b) Druhá část odkazu.
Po kliknutí na a) prohlížeč skočí na místo na stránce kde se nachází b).

Odkaz na URL

<a href="http://www.stranka.cz" title="popis">text</a>

» Odkaz na webovou stránku musí obsahovat http://
» Popis se narozdíl od obrázků zapisuje jako title="text"
» Odkaz v podobě tlačítka se zapisuje takto:

<form><input type="button" value="text" onClick="window.location.href='http://www.stranka.cz'"></form>